Thi công kè gầm biến – Thuộc cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải

Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng đường thủy – Ban điều hành gói thầu số 02

Nhà thầu: Công ty TNHH Sơn Trình

Nội dung công việc: Cung cấp toàn bộ thiết bị máy móc, nahan lực và các nguyên vật liệu phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện công tác thi công lắp đặt và hoàn thiện: Kè gầm biến thuộc dự án Cảng hàng Tổng hợp Quốc tế Thị Vải.

Bình luận