Thi công Kè bảo vệ bờ – Cảng Posco SS-Vina

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật XD Biển

Thời gian thi công: Tháng 02/2013-Tháng 08/2013

Giá trị hợp đồng: 3.147.018.000 đồng

 

Bình luận