Thi công gói thầu số 3000 – thuộc cảng SSIT

Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV

Nhà thầu: Công ty TNHH Sơn Trình

Giá trị hợp đồng: 2.736.000.000đ

Nội dung công việc:

  1. Lu lèn nền đá 0x4 dày 25cm độ chặt K98, CBR 75%
  2. Bốc dỡ nền đá cũ, vận chuyển trongphạm vi 1km
  3. Bù cát đến cao độ thiết kế nền và lu lèn độ chặt K95
  4. Cung cấp và lu lèn đá 0x4 dày 25cm đạt độ chặt K98, CBR 75% bao gồm: Căn chỉnh nền cát đến cao độ thiết kế và lu lèn cát độ chặt K95

Bình luận